Ved dødsfall

Home / Ved dødsfall

Hva skal gjøres etter et dødsfall?

Det er mange spørsmål som dukker opp når alt skal ordnes etter et dødsfall.

Det er ofte en tid som man er ekstra sårbar og det er vanskelig å ta avgjørelser. Vi i M. Jacobsens begravelsesbyrå har lang erfaring i å bistå pårørende med alt det praktiske som skal ivaretas og vil gi deg den tid og rom som du har behov for.

Vi legger vekt på å lage seremonien i samarbeid med familien slik at den blir som man ønsker.

Seremonien kan være i en kirke, kapell, et annet egnet lokale eller privat. Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor sermonien skal holdes. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker.

Vi vil i en samtale gå igjennom alle muligheter og valg som pårørende må ta og bistå de pårørende gjennom prosessen.

Litt om det vi vil snakke om:

 

Begravelse eller kremasjon

Begravelse vil si at kisten senkes i jorden etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. M. Jacobsens begravelsesbyrå vil bistå med en søknad.

 

Dødsannonse/minnesider

De fleste ønsker å ha en dødsannonse, men ikke alle. Begravelsesbyrået vil hjelpe til å sette opp dødsannonsen og dere vil få en korrektur. Begravelsesbyrået kjenner også til tidsfrister for å få inn dødsannonsen i den eller de aviser man ønsker.

 

Blomster

Rammene rundt gravferd er i forandring. Vi ser et større ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Byrået har samarbeid med Winther Blomst som også holder til i våre lokaler på Ensjø. De holder en meget høy faglig standard.

 

Kister og urner

Vi har en utstilling hvor de vanligste modellene er utstilt. Noen har spesielle ønsker, f.eks. en spesiell farge på kisten eller en dekorasjon som har tilknytning til avdøde. Kisten eller urnen kan man få i flere farger, kvalitet og utforming.

 

Musikk og innhold i gravferden.

Innholdet i en seremoni er opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs. Vi opplever stadig at flere ønsker å benytte seg av musikk som avspeiler den dødes liv. Vi har forslag til salmer, musikk og dikt som kan passe om seremonien skulle være religiøs eller ei. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra.

 

Program

Programheftet er en viktig del av begravelsen og blir ofte benyttet som et minne for gjestene. De aller fleste ønsker at vi trykker program med seremoniens innhold. Programmet kan gjerne lages personlig med bilder og tekst.

 

Minnesamvær

Mange ønsker å samle familie og nære venner til et minnesamvær etter begravelsen. Under minnesamværet kan det gjerne bli sagt noen ord om den avdøde, mange ser på denne delen som en viktig del av sorgprosessen. Begravelsesbyrået er behjelpelig med å finne sted for et minnesamvær etter seremonien.

 

Gravsted

Kanskje har dere allerede et sted som skal benyttes eller det skal opprettes et nytt. Vi vet hvor det er mulig å få et nytt gravsted. Vi kjenner også reglene med hensyn til askespredning eller å ta asken med et annet sted.

 

Gravstein og inskripsjon

Gravstein er et personlig minne hvor de pårørende kan besøke den avdøde. Det finnes en rekke forskjellige utforminger og egenskaper i alle prisklasser. Vi har utstilling med gravsteiner og formidler alle typer steinarbeid, inskripsjon, oppussing, retting, ornament, rens og impregnering.

 

Melding om dødsfall

Ved dødsfall skal den dødes nærmeste slektninger, ektefellen, eller andre som har vært til stede, straks gi melding til lensmannen, politistasjonen, namsfogden eller til tingretten. Begravelsesbyrået melder som regel dette på vegne av pårørende. Når dødsfallet er meldt vil det gå melding videre til folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndighetene.

 

Forsendelse av kister i inn og utland

Vi i M. JACOBSENS EFTF. A/S har mange års erfaring med forsendelse i inn og utland. Ved lengre avstander vil vi ta i bruk alternative transportmidler for å få den avdøde hjem. Dersom transporten strekker seg over 20km vil NAV dekke transport til nærmeste naturlige gravplass. Egenandel er kr. 2 334,-. Dersom den avdøde bor utenfor Norge må transport dekkes selv. Vi ordner alle dokumenter til det offentlige og ambassader, samt bestiller fly/tog/båt-transport for inn og utland.

 

Gravferdsstønad

Vi er behjelpelig med å søke gravferdsstønad fra NAV. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig, og er for 2019 på inntil kr. 23 337,-

 

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»